Privacybeleid

Privacyverklaring van Het Huis Zarfath.

Deze verklaring is van toepassing op de volgende websites
https://huiszarfath.nl,
https://thaisekoffie.nl,
https://peterfeenstra.nl,
https://indeverdrukking.nl,
en https://koffieacties.nl
Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 25 mei 2018.
Niet uitgesloten is dat er wijzigingen in de privacyverklaring worden doorgevoerd.
De privacyverklaring (die u op bovenstaande sites) aantreft is altijd de meest actuele versie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens
Peter Feenstra h.o.d.n. Het Huis Zarfath, gevestigd aan Langeveldstraat 25, 7848 AN Schoonoord, eigenaar/beheerder van de hier boven genoemde websites, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Het Huis Zarfath
Langeveldstraat 25
7848 AN Schoonoord
Tel. +31618615104
Peter Feenstra is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Het Huis Zarfath.
Hij is te bereiken via peter@huiszarfath.nl.

Ingesloten inhoud van andere websites
Pagina’s op onze sites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Huis Zarfath verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (= adres, huisnummer, postcode, plaats en land)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huiszarfath.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel en de grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Het Huis Zarfath verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te (laten) leveren
– Het Huis Zarfath verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Het Huis Zarfath neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat daarbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Huis Zarfath) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Huis Zarfath bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal zes maanden na uw laatste bestelling. Voor de Belastingdienst zijn wij verplicht facturen zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Huis Zarfath verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven zoals:
– DPD, dat onze bestellingen bezorgt,
– Robohost, het bedrijf waar wij onze website hosten en gegevens opslaan,
– Mollie, de instantie die regelt dat u via IDEAL kunt betalen,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Huis Zarfath blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Huis Zarfath maakt zo weinig mogelijk gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Huis Zarfath en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u beschikken waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huiszarfath.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Huis Zarfath wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Huis Zarfath neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (tel. 06-18615104) of mail ons via info@huiszarfath.nl.